90 sm adaty egri aýna adasy kapot 803

Adaty egrilen aýna ada kapoty 90 sm, tüssäni we ýagy netijeli ele alýar.

3 tizlikli basmak düwmesi bilen pes ses dolandyryşy bilen köp sanly hereketlendiriji.

Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 10,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirýär.

2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER PARAMETERLERI

Çykyş

90 sm Adaty egrilen aýna ada diapazon kapot, myhman otagyna goşulmak üçin meşhur dizaýn bolan açyk aşhana üçin bu önüm kostýumy, güýçli hereketlendiriji bilen 1000m3 / sag çenli çykarmak köp mukdarda tüsse çykaryp we howadan aňsatlyk bilen nahar bişirip biler.Kuwwatly we energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji, zerurlygyňyza görä E ++ ugruna laýyk A (has täsirli) E (has täsirli) alyp biler.

Kapotyň gaty pes sesi, iň ýokary tizlikde-de nahar bişirýänleriň söhbetdeşligini bozmaz.Dürli bişirmek görnüşleri üçin döredilen 3 tizlik bilen işlemek aňsat, aşhanaňyzy täze we howpsuz saklaň, maşgalaňyz üçin nahar bişirmek wagtyndan lezzet alyň.

Washuwulýan alýumin ýag süzgüji bilen köplenç nahar bişirmek ysyny alýar we ýok edýär, gaty aňsat gurmak we çalyşmak.

Iş tertibi

Aýlanyşyň ýa-da göni howanyň tükenmeginiň arasynda çeýe saýlawlar bilen:

1. Aýlanyş tertibi: Sebitiňize açyk gaz turbasyny gurnamaga rugsat berilmese kömür süzgüçleri zerurdyr. Kömür süzgüçleri ýygylyga baglylykda her 2 aýdan 4 aýda çalşylýar;ada kapoty üçin elmydama aýlanyş tertibi bilen ulanmagy maslahat berýäris.Önümimiz kömür süzgüçini öz içine almaýar, ýöne ätiýaçlyk şaýlary hökmünde hödürläp bileris, özüňiz satyn alyp we gurup bilersiňiz.

2. Göni howany tükeniksiz re modeim: diametri 150mm bolan turba turbasy bilen örtüji bişiriji kapot hökmünde ulanylýar.Önümimize goşulan 2M turba we uzak wagtlap ulanylandan soň üýtgemeli bolsaňyz, gurluşyk supermarketinden ýa-da dükandan satyn almak aňsat bolar, ýöne dogry diametri 150MM saýlaň.

Energiýa tygşytlaýjy

4 * 2W energiýa LED kapot paneliniň aşagyndaky gurnama, nahar bişirilende has gowy görmek we garaňkyda ýeňil bolup bilmek üçin iş ýeriňizi netijeli ýagtylandyrýar.LED çalyşmak aňsat we 10,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirip biler

Daş görnüşi

Egrilik aýna ada kapoty potolokda asylýar, beýikligi sazlanyp bilinýän 600 + 600MM bacalar bilen bezelýär. Ony hünärmenler gurmaly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Material: Inox Aisi 430 + Tempered aýna

  Howa akymy: sagatda 750 m³

  Motor görnüşi: 1x210W

  Dolandyryş görnüşi: Basmak düwmesi

  Tizlik derejesi: 3

  Yşyklandyryş: 4x2W LED yşyk

  Süzgüçiň görnüşi: 2 sany Alu süzgüji

  Baca uzalmagy: 600 + 600mm

  Howa rozetkasy: 150mm

  QTY ýüklemek (20/40 / 40HQ): 66/144/191 (90 sm)

   

  Opsiýa aýratynlyklary:

  Material: Inox Aisi 304 / ak / gara / goňur reňk

  Çilim çal reňkli aýna

  Wyklýuçatel: Elektron düwmesi / Duýgur wyklýuçatel

  Motor: 1000m3 / sag, 650 / 900m3 / sag DC motor

  Süzgüç: Baffle / kömür / VC süzgüji

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň