BIZ hakda

15 ýyldan gowrak wagt bäri, ARCAIR paýdarlary “Cooker Hood” gözleg we ösüş bilen baglanyşykly işde işjeňdirler, 2011-nji ýylda “ARCAIR”, “Innovation Quality Patent” goldaw önümleri bilen dünýädäki müşderilere hyzmat etmegi maksat edinýän “AIRVENTILATION ART” -y bişirmek maksady bilen resmi taýdan döredildi.Italiýaly “Co Design” partnýory (MI) Bollate bilen bilelikde, ARCAIR hyzmatdaşlygymyzyň müşderisine innowasion önümleri hödürlemegi dowam etdirýär, şol bir wagtyň özünde ähli önümleriň iň soňky howpsuzlygyny üpjün etmek üçin önümiň ömri synagyny geçirmek üçin ARCAIR German Lab (Applitest) bilen baglanyşdy. dünýäde talap.

TOP 5-nji aşpez kapot eksport edijisiniň arasynda ýerleşen ARCAIR, Robot Polishing, Robot Kebşirleýiş, Robot Motor Housaşaýyş Assambleýasynyň kömegi bilen R&D we Awtomatlaşdyryş önümçiligine maýa goýmagy dowam etdirýär, önümlerimiz müşderilerimiz tarapyndan ýokary derejede kanagatlanýar.2019-njy ýylyň başynda, ARCAIR aşhana sargydy üçin gowy çözgüt hödürlemek we aşhana ýapyk howa howa hilini ýokarlandyrmak maksady bilen PATENT PLASMA ulgamyny bazara çykardy.

Şu wagta çenli ARCAIR dünýäde 95 patent alýar we has köp iş edýäris, 2018-nji ýylda DEKRA tarapyndan tassyklanan täze Laboratoriýamyz has ýokary hilli innowasiýa önümlerini etmäge kömek edýär, häzirki wagtda umumy önümçilik kuwwaty ýylda 800000 sany.

Kompaniýanyň medeniýeti

Hyzmat

Arcair elmydama müşderiniň islegi we kanagatlylygy barada alada edýär

Innowasiýa

Arcair önümlerimize täzeliklere maýa goýmagy dowam etdirýär

Gymmatlyk

Arcair elmydama önümlerimizi müşderilerimize has gymmatly üpjün etmegi maksat edinýär

Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin bizi saýlamaly?

Şahadatnamalar

logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

Taryh

 1. Kompaniýa döredildi
 2. ERP ulgamynyň işe girizilmegi
  Önümçilik liniýasyny 4-e ýetiriň
  Akylly önümçilik liniýasy
 3. Ulanylýan täze zawod binasy
  Ilki bilen ulanylýan 4D polishing martini
 4. Sanly deňagramlylyk synag enjamy
  Motorly jaý nurbaty Ulanylýan robot
 5. Dekra tarapyndan tassyklanan täze laboratoriýa
  Robot kebşirleýiş liniýasy
  Ulanylýan PLM ulgamy
 6. Ulanylýan induksiýa merkezi önümçilik liniýasy
  Enjam ussahanasynyň awtomatlaşdyrylmagy
 7. Täze OTC bazarynda
  Gymmat kagyzlaryň kody: 873405

Göçürip al