3okary tehniki howa arassalaýjy lampa kapot 833

Üýtgeşik we moda çyra kapot dizaýny ilkinji göreniňde gözüňi özüne çekýär.

3 tizlik bilen köp sanly çykaryş tizligi bolan DC inwertor motor;

Doly aýlanyş nahar bişirmek ysyny täsirli ýagtylandyrýar, otagyňyza arassa howa getirýär;

howa arassalaýjy hökmünde hem ulanylyp bilner.

UV LAMP-iň içinde esasan sterilizasiýa edýär we arassa howa getirýär.

Howalandyryş rejeleri diňe uglerod süzgüçleri ýa-da plazma süzgüji bilen gurulmaly (gaýtadan goşulmaýar)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER PARAMETERLERI

Çykyş

Üýtgeşik we moda çyra kapot dizaýny ilkinji göreniňde gözüňi özüne çekýär.Uly kuwwatly DC hereketlendirijisi we merkezden gaçyryş fanaty bilen enjamlaşdyrylan bu lampa kapoty güýçli sorujy güýji, pes ses, taýak däl ýag süzgüji bilen üpjün edýär, köp mukdarda tüsse çykarýar we aşhanadan ys bişirýär.

Duýgur dolandyryş ajaýyp, kaşaň atmosfera, gözellik duýgusyny getirýär.

Dürli nahar bişirmek görnüşleri üçin döredilen 3 tizlikli ekstraksiýa, aşhanaňyzy täze we howpsuz saklaň, maşgalaňyz üçin nahar bişirmek wagtyndan lezzet alyň.Bu kapotyň has islege bagly aýratynlygy: Uzakdan dolandyrmak, nahar bişirmek gözegçiligiňizi biraz uzakda dolandyryp biler.“WiFi” nahar bişirmek durmuşyňyzy has samrt edýär, öýe gelmezden ozal telefonyňyzy açyp bilersiňiz.Soň geleniňizde howa has arassa bolup biler we aşhanadaky ýyly yşyk sizi öýüňize garşy alar.

Diňe kömür süzgüçiniň funksiýasyna eýe bolman, ys molekulalary ýaly mikroskopik organiki uglerod birleşmelerini aýryp bilýän ýokary tehniki plazma süzgüji.Mikroblardan, wiruslardan, sporalardan we olaryň ýaýramagyndan howpsuz goralýarsyňyz.

Mikroblar we yslar ýaly molekulalar molekulalar derejesinde bölünýär.Plazma elektrody molekulalary bejermek üçin zerur bolan ozon ýaly kislorod emele gelýär. Arassa howa - kislorod, çyglylyk we CO2 alýarsyňyz.

Ekologiýa taýdan arassa, täsirli we elektrik toguny tygşytlamaga kömek edýär: içerki aerodinamika olary dymdyrmak üçin optimallaşdyrylýar.

Iş tertibi

Çyra kapoty aşgazana çydamly polat kabel bilen potolokda asylýar (potolok beýikligine görä sazlanyp bilinýän beýiklik); Bu lampa kapoty diňe uglerod ýa-da plazma süzgüçli bolmaly aýlanyş stilinde ulanylýar.

Energiýa tygşytlaýjy yşyk

Iki tizlikli 8W LED paneli, dürli ýagtylygy zerur bolanda sazlap bilýär, nahar bişirýän wagtyňyz iş ýeriňizi netijeli ýagtylandyrýar we owadan dizaýny bilen garaňkyda ýeňil bolup biler.

Daş görnüşi

Çyra kapoty ýokary hilli materiallary ulanýar we tertipli dizaýn bilen ýasalan, potolok çyrasy hökmünde ulanylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Material: ABS

  Howa akymy: sagatda 750 m³

  Motor görnüşi: 1x210W

  Dolandyryş görnüşi: Duýgur dolandyryş / Wifi dolandyryşy

  Tizlik derejesi: 3

  Yşyklandyryş: 1xLED halka tagtasy

  Süzgüçiň görnüşi: 1 sany süzgüç

  Howa rozetkasy: 150mm

  QTY ýüklemek (20/40 / 40HQ): 192/400/400

   

  Opsiýa aýratynlyklary:

  Reňki: Gara / Ak / Gök / Greenaşyl / Altyn / Gyrmyzy

  Motor: DC 650m3 / sag

  Süzgüç funksiýasy: HEPA süzgüji

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň