2021 “Arcair Innovative Cooker” kapoty “Red Dot Design” baýragyna eýe boldy: Önüm dizaýny 2021

2021-nji ýylyň mart aýynda senagat dizaýn pudagynda “Oskar baýragy” diýlip atlandyrylýan Germaniýanyň Gyzyl nokat dizaýn baýragy yglan edildi.Arcair 833 sanawda bardy.

Gyzyl nokat dizaýn baýragy, Germaniýanyň “IF baýragy” we Amerikanyň “IDEA baýragy” dünýäniň üç esasy dizaýn baýragy diýlip atlandyrylýar.“Red Dot Design” baýragy, dünýäde belli dizaýn ýaryşlarynyň arasynda iň uly we iň täsirli ýaryşlaryň biridir.

“Gyzyl nokat” ýokary dizaýn hili üçin baýrakdyr.Halkara emin agzalary diňe gözlenýän hil aýratynlygy bolan ajaýyp dizaýna eýe bolan önümlere baýrak berýär.

Emin agzalary oňa baýrak berdiler: Adaty däl Cooker Hood (08-05473-2021PD).

Bu ajaýyp önümiň sylaglanmagy halkara derejesinde ykrar ediler we ünsi çeker.

 

Ningeňiş başlangyçdyr

GUANGDONG ARCAIR APPLIANCE CO., LTD“Red Dot” baýragynda üstünlik: Önüm dizaýny 2021

Dizaýn bäsleşigimiziň 60 ýyldan gowrak taryhynda beýle zat bolmandyköp kompaniýalar we dizaýn studiýalary biziň professional kararymyz bilen ýüzbe-ýüz boldularşu ýyl ýaly halkara eminleri.60 töweregi ýurtdan önümler bize ýetdidizaýn hili we innowasiýa derejesi birnäçe dowam eden prosesde baha berildigünler.

Şonuň üçin önümiňiziň başarandygyny size habar bermekden aýratyn hoşalemin agzalarymyzy ynandyryň we “Red Dot” baýragy: Önüm dizaýny 2021.

Bu uly üstünlik bilen gutlaýarys!

Gatnaşanlaryň güýçli ugrunda öz ornuňyzy talap edendigiňiz munuň manysyny berýärönümiňiziň ajaýyp hili.Indi bu dizaýn üstünligini aragatnaşyga öwüriňüstünlik.Munuň üçin ýeňiji belligimizi ulanyň.Maksimum dogry "Ningeňişbaşlangyç ”, bu siziň üstünlikleriňizi aýdyp bermek üçin iň amatly başlangyçönüm.

Gyzyl nokat dizaýn ýyl kitabynda, onlaýn sergimizde wesergilerimizdäki tanyşdyryş, ajaýyp önümiňiziň sylagy alarhalkara ykrar edilmegi we ünsi.

habarlar 2 img4

2021.4.15-24 GUANGDONG ARCAIR APPLIANCE CO., LTD 129-njy onlaýn kanton ýarmarkasyna gatnaşdy we dünýä müşderilerine täze innowasiýa önümlerini tanatmak üçin göni ýaýlymda işjeň işledi.

“Arcair”, göni ýaýlymda dürli görnüşli aşpez kapotlary we induksiýa merkezleri bilen tanyşdyrdy:

Bellikler: aşpez kapoty, aralyk kapot, baca kapot, aşhana kapoty, aşhana bacasy, Kappa, hotte, coifas, campana, Dunstabzugshaube

1. T şekilli bişiriji kapotlar

2. Piramida bişiriji kapotlar

3. Egri aýna bişiriji kapotlar

4. Nahar bişirýän kapotlar

5. Adanyň aşpezleri

6. Kabinet seriýaly aşpez

7. Çyra kapot

8. Induksiýa merkezi bilen birleşdirilen ekstraktor

habarlar 2 img5

Iş wagty: 10-2021-nji oktýabr